Aktualności
Uwaga! Ważne informacje!
4 maja 2020
0

INFORMACJA O CZYNNIKACH RYZYKA COVID – 19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJĘTĄ DECYZJĘ ZWIĄZANĄ Z PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

W związku z trwającym ciągle stanem epidemii umożliwienie wznowienia funkcjonowania przedszkoli warunkuje spełnienie wielu przesłanek związanych nie tylko z wypełnieniem wymogów przez rodziców, ale także zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania placówek oświatowych.
Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, Wasze Drodzy Rodzice i Waszych rodzin oraz wszystkich pracowników przedszkola musimy dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się do prawidłowego funkcjonowania naszej placówki w czasie epidemii, dlatego też na chwilę obecną nie podejmujemy decyzji o otwarciu przedszkola od 06.05.2020r.
Ważną kwestią jest obecnie to, że zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja i kto może, powinien jak najdłużej pozostać z dzieckiem w domu. Jeśli ktoś nie ma absolutnie żadnego wyjścia, ma rzeczywiście sytuację podbramkową i chce zaryzykować, proszę poinformować przedszkole o podjęciu decyzji o posłaniu swojego dziecka do przedszkola, którą uwzględnimy jeżeli zapadnie decyzja o jego otwarciu.
Drogi rodzicu zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa na terenie MP10 w związku z COVID-19.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MP 10 W ZWIĄZKU Z COVID – 19.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 780) umożliwiającym od dnia 06.05.2020 r. wznowienie działalności placówki, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 przekazuje rodzicom wytyczne według, których przedszkole wznowi swoją działalność:

1. Uruchomienie pracy przedszkola będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Z pobytu dziecka w przedszkolu w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. (obydwoje rodzice pracujący).

3. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Przed wejściem do przedszkola będzie dziecku mierzona temperatura. Przy widocznych objawach chorobowych dziecko nie będzie mogło być zostawione w przedszkolu. Nie można przyprowadzić do przedszkola również dziecka z domu, którego domownik odbywa kwarantannę.
5. Placówka będzie wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku, z którego należy każdorazowo korzystać.
6. Zostanie ograniczone wejście rodziców na teren przedszkola. Przy drzwiach wejściowych będzie dyżurowała p. salowa, która będzie odbierała lub przyprowadzała dziecko i pomoże mu sie rozebrać lub ubrać. W przypadku dzieci młodszych dopuszcza się wejście rodzica na teren przedszkola z zachowaniem szczególnych środków ostrożności:
·rodzic musi mieć zasłonięte usta i nos
·rodzic musi przed wejściem zdezynfekować ręce
·w szatni nie może być więcej niz dwóch rodziców.

7. W związku z zapewnieniem dzieciom bezpiecznych warunków, w przedszkolu zostanie utworzona jedna grupa maksymalnie 8 dzieci.

8. Przy tworzeniu grup w miarę możliwości będzie uwzględniany dotąd obowiązujący podział dzieci. Inne kryteria doboru dzieci do grup to zbliżony wiek, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.

9. Grupa przedszkolna będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

10. W placówce wyznaczone będzie pomieszczenie do izolacji (druga sala przedszkolna), w której będzie izolowane dziecko z objawami chorobowymi.

11. Z sal będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

12. Zabawki i sprzęty przedszkolne będą co najmniej 2 razy dziennie dezynfekowane. Urządzenia sanitarne i klamki, włączniki światła, uchwyty będą dezynfekowane kilka razy dziennie.

13. Do przedszkola nie wolno będzie przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
14. Przedszkole będzie zapewniało dzieciom posiłki. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
15. Podczas spożywania posiłków przy stoliku (w zależności od jego wielkości) będzie siedziało 2 dzieci. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po każdym posiłku.
16. Sale dydaktyczne będą wietrzone co godzinę.
17. Nauczyciel będzie realizował przede wszystkim zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.  Informacje dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych zostaną Państwu podane w późniejszym terminie, po ustaleniu rozwiązań godzących pracę nauczyciela w placówce z pracą zdalną dla pozostałych dzieci.
18. Dzieci nie będą wychodziły na spacer czy wycieczki poza teren placówki.. Dopuszczalne jest wychodzenie na ogród przedszkolny, pod warunkiem, że przedszkole będzie w stanie zapewnić dezynfekcję dostępnych tam urządzeń. Po każdym wyjściu urządzenia będą dezynfekowane.
19. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci. Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć również  zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
20. Na terenie placówki dzieci oraz personel nie będzie miał obowiązku zakrywania ust i nosa.
21. Rodzice są zobowiązani stale przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny. Zwracać uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
22. Rodzic po zapoznaniu się z w/w informacjami poinformuje dyrektora drogą mailową do dnia 04.05.2020, godz.12.00 o potrzebie ponownego objęcia dziecka opieką przedszkolną składając stosowne oświadczenie (załącznik).
23. Dyrektor przedszkola na podstawie oświadczeń dokona kwalifikacji dzieci do przedszkola. Rodzice o fakcie przyjęcia lub odmowie zostaną poinformowani do dnia 05.05.2020.
24. Dyrektor, świadomy swej odpowiedzialności, warunkuje wznowienie pracy przedszkola  spełnieniem wszystkich przesłanek związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania.

Przed uruchomieniem placówki dyrektor:
·Rozpozna jakim zasobem kadrowym pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych będzie dysponował.
·Wystąpi z pismem do pracowników danej placówki o informację, czy obecnie pracownik przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej.
·Wystąpi z pismem do rodziców (j.w.).
·Opracuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne, o których była wcześniej mowa.
·Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
· Zwróci się z wnioskiem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych o zabezpieczenie środków ochrony osobistej i dezynfekcji.
· Dokona przeglądu BHP zgodnie z odrębnymi przepisami.
· Dopilnuje, aby pomieszczenia i sprzęty do realizacji opieki nad dziećmi, były posprzątane i zdezynfekowane.
· Zapewni pomieszczenie wraz z wyposażeniem do izolacji.
· Przeprowadzi szkolenie pracowników.
·Złoży wniosek do organu prowadzącego, w którym wskaże, że zostały spełnione warunki konieczne do wznowienia działalności.
·Organ prowadzący wyda pozytywną opinię o wznowieniu pracy placówki.

Dyrektor przedszkola jako realną datę otwarcia przedszkola podaje 11.05.2020. W przypadku nie spełnienia wszystkich wymogów data ta może ulec przesunięciu o tydzień. Rodzice będą informowani o terminie poprzez stronę internetową.