Aktualności
Procedura bezpieczeństwa
12 maja 2020
0

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII W CZASIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZACHOROWANIA DZIECKA PRZEBYWAJACEGO W PRZEDSZKOLU

obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 10 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

  • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka przebywającego na terenie placówki.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, i personelu przedszkola podczas wystąpienia objawów chorobowych u dziecka przebywającego w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, personel obsługi przedszkola.

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób.

2. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

3. Z odizolowanym chorym dzieckiem przebywa zabezpieczona w fartuch z długim rękawem, rękawiczki gumowe, maseczkę i przyłbicę pomoc (woźna – sprzątaczka) utrzymując minimum 2m do czasu przybycia rodzica.

4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną 34 3449 900, w razie złego stanu dziecka lub NFZ 800 190 590.

5. Po opuszczeniu chorego dziecka z odizolowanej sali woźna – sprzątaczka zabezpieczona w fartuch z długim rękawem, rękawiczki gumowe, maseczkę i przyłbicę oraz ochraniacze na nogi dokonuje szczegółowej dezynfekcji pomieszczenia.

6. Zużyte rękawiczki, fartuch, ochraniacze, maseczka zostają wyrzucone.

Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.