Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W CZĘSTOCHOWIE

 

„Doskonałość nie jest ukryta w wiedzy i umiejętności jej przekazywania.
Doskonałość jest ukryta w miłości oraz umiejętności jej dawania.”
Autor nieznany


PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy Przedszkola opracowana na podstawie:
– Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 169, poz. 1324)
– Statutu Miejskiego Przedszkola nr 10 uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 1 grudnia 2017 r.

„Gdzie jesteśmy?”

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Częstochowie jest placówką dwuoddziałową, do której uczęszcza 44 dzieci. Placówka jest czynna od 6:15 do 16:45. Od 7:30 do 15:30 zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Dzieci 2,5; 3 i 4-letnie tworzą grupę „Biedronek”, a 5 i 6-letnie grupę „Pszczółek”.

Przedszkole powstało 1 września 1971 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej  w dzielnicy Kawodrza Górna na obrzeżach miasta Częstochowy.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest przytulne i  bardzo kolorowe. Posiadamy piękny, duży ogród przedszkolny, na którym odbywają się zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana do pracy z przedszkolakami i stale poszerza swoje umiejętności.

Nasze przedszkole działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej MEN. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualny rozwój każdego dziecka, na jego zainteresowania, upodobania i zdolności.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne odbywają się w  salach bogato wyposażonych w różnorodne, ciekawe pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne, tablice multimedialne oraz zabawki wpływające na wszechstronny rozwój dzieci oraz gry i klocki.

Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania u dzieci zachowań proekologicznych. Od roku 2008 współpracujmy z Ligą Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Krzewimy wśród dzieci tradycje ludowe i narodowe, pielęgnujemy zwyczaje towarzyszące obchodom świąt o charakterze rodzinnym i państwowym.

WIZJA

1.    Przedszkole jest placówką przyjazną dziecku, zaspakajającą jego potrzeby psychofizyczne, szczególnie poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
2.    Stymuluje i wspomaga wszechstronny rozwój dziecka przygotowując je do podjęcia nauki w szkole  i osiągnięcie sukcesu.
3.    Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swych działaniach potrzeby środowiska.
4.    Rodzice są partnerami i współautorami życia przedszkola.
5.    Program przedszkola ukierunkowany jest na potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka, umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
6.    Kadra  zatrudniona w przedszkolu jest wykwalifikowana, kompetentna, odpowiedzialna, zaangażowana, stosująca nowoczesne metody wychowania.
7.    Dzieci śmiałe, kreatywne i otwarte na nowe wyzwania, rozwijają swoje pasje, zainteresowania i zdolności, korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej.

MISJA

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.    Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z jego możliwościami
3.    Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
4.    Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.    Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

„Dokąd zmierzamy?”

Kierunek działań pracy przedszkola
“Urodzony matematyk”
“Rysuję, maluję, wycinam”
Kierunek pracy wychowawczej

1. Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka poprzez zdobywanie doświadczeń w sytuacjach zadaniowych.

2. Tworzenie warunków do rozwijania umiejętności plastycznych dziecka, jego wyobraźni twórczej i kreatywności poprzez wykorzystanie różnorodnych technik i materiałów plastycznych.

 

Strategia działań

Przedszkole podejmuje działania zgodnie z polityką oświatową państwa. Działania te skutecznie wpływają na promowanie wartości edukacji przedszkolnej oraz pozytywny obraz placówki w środowisku lokalnym. Priorytetem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych u dzieci, których celem jest  podniesienie  poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowego stylu życia i postawy szacunku do przyrody. Ważnym elementem pracy przedszkola jest doskonalenie, jakości jego pracy, dzięki ścisłej współpracy z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym.  Do ważnych elementów strategii przedszkola należy również poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Najważniejszymi partnerami przedszkola są rodzice, którzy stają się sojusznikami dla edukacji przedszkolnej. Wypracowanie wspólnych form i metod pracy, wymaga wytrwałości i otwartości. Bardzo ważną rzeczą jest pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat przedszkola, zachęcenie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.
Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Wsparciem w uzyskaniu pożądanych efektów  wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczych są również partnerzy przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy.

Przedszkole współpracuje z:

•    Ligą Ochrony Przyrody (podejmowanie i wykonywanie inicjatyw proponowanych przez LOP oraz  wykonywanie różnych zadań związanych z poznawaniem i ochroną najbliższego środowiska przyrodniczego, opieką nad roślinami i zwierzętami)
•    Komendą Policji w Częstochowie (organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola, prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt)
•    Strażą Pożarną (organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; organizowanie spotkań ze strażakami w przedszkolu)
•    Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie (wspieranie placówki w sezonie zimowym poprzez zbiórkę karmy oraz akcesoriów do pielęgnacji zwierząt)
•    Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej (udział w akcji charytatywnej Pola Nadziei)
•    Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 (udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych – logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki)
•    Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Częstochowie (uczestniczenie w akcji poznawania grzybów)
•    Nadleśnictwem Złoty Potok (organizowanie spotkań z leśniczym na terenie placówki i w lesie)
•    placówkami oświatowymi np.  Szkołą Podstawową nr 47 i innymi placówkami (udział wychowanków  w organizowanych konkursach: teatralnych, plastycznych, recytatorskich: ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego)
•    z ośrodkami kultury, m.in.: Młodzieżowym Domem Kultury, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną.

„Jak działamy?”

Przedszkole realizuje programy edukacyjne oraz uczestniczy w przedsięwzięciach, akcjach, konkursach: ekologicznych, zdrowotnych, teatralnych, recytatorskich, plastycznych o charakterze ogólnopolskim, o zasięgu regionalnym.

Udział w tego typu działaniach pozwala dzieciom zdobywać nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerza ich horyzonty i wiedzę, uwrażliwia na los innych.

Organizacja procesu edukacyjnego.

Podstawowym celem pracy przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków rozwijania wrodzonego potencjału dziecka. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Metody pracy z dzieckiem.

W codziennej praktyce pracy przedszkola wykorzystuje się  różnorodne, a sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody, m.in.:
•    Czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń)
•    Słowne (rozmowy, opowiadania, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa)
•    Percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki)

W przedszkolu wykorzystywane są także nowoczesne metody warunkujące wszechstronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m.in.:

•    Dziecięca matematyka – metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej,
•    Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
•    Opowieść ruchowa
•    Metoda ekspresji twórczej R.Labana
•    Metoda ekspresji ruchowej– metoda  K.Orffa
•    Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
•    Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
•    Zabawy paluszkowe
•    Drama
•    Pantomima
•    Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Absolwent przedszkola:

•    jest samodzielny,
•    nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i dorosłymi,
•    współpracuje i przestrzega zasad społecznych,
•    wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
•    jest dociekliwy, zadaje wiele pytań, wykazuje inicjatywę w działaniu
•    jest tolerancyjny wobec odmiennych postaw i przekonań,
•    posiada zdolność porozumiewania się i obdarzania uwagą innych,
•    posiada podstawową wiedzę o świecie ludzi , zwierząt i roślin,
•    posiada wiedzę z zakresu kultury i dziedzictwa narodu, własnego regionu,
•    jest  zainteresowany literaturą,
•    akceptuje zdrowy styl życia,
•    wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska naturalnego,
•    jest śmiały i otwarty, potrafi zaprezentować się w grupie i  szerszemu gronu społecznemu.

Koncepcja pracy przedszkola jest zgodna ze współczesnymi trendami oświatowymi. Odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed edukacją przedszkolną. Wpływa na podnoszenie jakości funkcjonowania placówki. Zwraca uwagę na dobro dziecka, wspiera jego wszechstronny rozwój.

 „ Mów dziecku, że jest dobre, ze może, że potrafi…” J. Korczak.